ขั้นตอนการจองตั๋ว ภูกระดึงทัวร์ ระบบออนไลน์

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ภูกระดึงทัวร์

 VDO แสดงขั้นตอนการจองตั๋วภูกระดึงทัวร์ (ตัวอย่าง)

ขั้นตอนการจองตั๋วภูกระดึงทัวร์ (ตัวอย่าง)

ค้นหาเที่ยวรถทัวร์


เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง


เลือกที่นั่ง


กรอกข้อมูลผู้เดินทาง


เลือกรูปแบบการชำระค่าตั๋ว


นำรหัสการจองไปจ่ายเงิน


**** ต้องชำระค่าตั๋วก่อนวันเวลาที่กำหนด (ก่อนเวลาที่ระบบกำหนด) มิฉะนั้นรายการจองตั๋วจะถูกยกเลิก

**** นำสลิปการจ่ายเงินมาขึ้นตั๋วจริงที่จุดจำหน่ายตั๋ว เพื่อรับตั๋วจริง ก่อนรถออก 30 นาที